Ayuntamiento de Alicante::Directori comercial de la Comunitat Valenciana
Xarxa Afic

Categories

Zona de Gran Afluencia Turística

Es consideren zones de gran afluència turística, AQUELLES ÀREES coincidents amb la totalitat del municipi o part del mateix EN QUÈ CONCÓRREGA ALGUNA DE LES CIRCUMSTÀNCIES SEGÜENTS:

a) Existència d'una concentració suficient de places en allotjaments i establiments turístics.
El nombre total de places que s'oferisca en hotels, hostals, pensions, apartaments, càmpings, cases rurals i albergs, de la zona per a la que se sol·licita la declaració serà, almenys, de 15 places per cada 100 habitants, segons les dades oficials de l'Agència Valenciana del Turisme. El compliment d'este requisit serà suficient per a acreditar la condició de zona de gran afluència turística durant els períodes de Setmana Santa (de Diumenge de Rams al segon diumenge de Pasqua) i estival (del 15 de juny al 15 de setembre).
Per a períodes diferents dels indicats s'haurà d'acreditar que l'ocupació de places en allotjaments i establiments turístics siga superior al 50% en el període sol·licitat, prenent com a referència les dades de l'any immediat anterior.

b) Existència d'una concentració suficient en el nombre de segones residències respecte a què constituïxen residència habitual.
El nombre de vivendes de segona residència serà almenys d'un 20 per cent del total de vivendes del municipi, segons l'últim cens oficial de vivendes publicat per l'Institut Nacional d'Estadística, o segons certificat de l'ajuntament que acredite els dits percentatges, en els supòsits en què no foren coincidents.
El compliment d'este requisit serà suficient per a acreditar la condició de zona de gran afluència turística durant els períodes de Setmana Santa (de Diumenge de Rams al segon diumenge de Pasqua) i estival (del 15 de juny al 15 de setembre).
Per a períodes diferents dels indicats s'haurà d'acreditar que el volum de generació de residus sòlids urbans en la zona, durant el període sol·licitat, siga superior en un 50% respecte a la mitjana anual, exclosos els mesos en què se celebre la Setmana Santa (de Diumenge de Rams al segon diumenge de Pasqua) i estival de l'1de juny al 30 de setembre )Per a. determinar l'increment dels mesos dels períodes sol·licitats, respecte a la mitjana anual abans referida, es prendran com a referència els dos anys immediatament anteriors a la sol·licitud.

c) Que haja sigut declarat Patrimoni de la Humanitat o en el que es localitze un bé immoble d'interés cultural integrat en el patrimoni històric artístic.
Per a la determinació de les zones de gran afluència turística contigus amb el bé caldrà ajustar-se a les declaracions i a les seues delimitacions perimetrals realitzades per les autoritats estatals o autonòmiques o dels organismes internacionals competents.
Per a la determinació de les zones de gran afluència turística no contigus amb el bé declarat Patrimoni de la Humanitat o el bé immoble d'interés cultural integrat en el patrimoni històric artístic, caldrà ajustar-se, si és el cas, al règim d'obertura del mateix, i en tot cas a la rellevància de les visites diàries en diumenges i festius respecte de l'activitat comercial, així com de la població de dret del municipi on s'ubique la zona per a la qual se sol·licita la declaració.

d) Celebració de grans esdeveniments esportius o culturals de caràcter nacional o internacional.
La declaració de zona de gran afluència turística haurà de coincidir amb els dies o període en què se celebre, incloent-hi el dia anterior i el posterior.
Quan la celebració de l'esdeveniment es desenrotlle en una sola jornada que coincidisca amb l'inici, durant o el final d'un cap de setmana o acumulació de festius, es prendrà com a referència l'inici i final del cap de setmana o acumulació de festius per a establir el dia anterior i el posterior de l'esdeveniment.

e) Proximitat a àrees portuàries en què operen creuers turístics i registren una afluència significativa de visitants.
El nombre de creueristes de l'any anterior al de la sol·licitud haurà de superar els 40.000, d'acord amb les dades oficials que proporcione l'autoritat portuària.
La declaració de zona de gran afluència turística emparada en esta circumstància es limitarà als dies de permanència del creuer.

f) Que constituïsquen àrees el principal atractiu del qual siga el turisme de compres.
S'haurà de justificar que s'han registrat un nombre de pernoctacions, l'any immediatament anterior a la sol·licitud, equivalent al 40 per cent de la població de dret del municipi on s'ubique la zona per a la que se sol·licita la declaració.
Quan no puga acreditar-se el que exposa anteriorment s'haurà de justificar que almenys el 40% dels clients dels establiments comercials de la zona per a la que se sol·licita la declaració, en els sis mesos anteriors a la sol·licitud, hauran de ser residents en l'estranger o en municipis situats a un mínim de 100 quilòmetres de distància de l'àrea comercial.
Este extrem es podrà acreditar per mitjà d'estudis elaborats per l'ajuntament o bé a instàncies del mateix amb dades extrets d'organismes oficials, de l'Institut Nacional d'Estadística, cambres de comerç, Agència Valenciana del Turisme o entitats comercialitzadores de targetes de crèdit/dèbit que acrediten fefaentment estes dades.

g) Quan concórreguen circumstàncies especials que així ho justifiquen.
La declaració de zona de gran afluència turística haurà de motivar prou les circumstàncies especials, no arreplegades en els punts anteriors, que justifiquen la declaració

Horari d'obertura comercial

Amb caràcter general, els horaris comercials de la Comunitat Valenciana han de complir els requisits següents:

Llibertad horària

Disfrutaran de plena llibertat d'obertura els comerços amb les següents característiques:


A més dels següents festius habilitats per a la práctica comercial
Data Descripció
02-01-2022 Campanya de Reis i coincidència de dos festius
09-01-2022 Rebaixes d'hivern
19-03-2022 Coincidència de dos festius
10-04-2022 Diumenge de Rams. Major afluència turística
14-04-2022 Dijous Sant. Major afluència turística i coincidència de dos festius.
17-04-2022 Domingo de Pasqua. Major afluència turística i coincidència de dos festius
03-07-2022 Rebaixes d'estiu
15-08-2022 Coincidència de dos festius
27-11-2022 Campanya de Nadal
06-12-2022 Nadal de la Constitució. Campanya de Nadal
18-12-2022 Campanya de Nadal

Ayuntamiento de Alicante té reconeguda la condició de zona de gran afluència turística comercial, per la qual cosa els establiments comercials ací situats tenen plena llibertat per a determinar els dies i hores en què romandràn oberts al públic (exclosos els dies 1 de gener, 6 de gener, 1 de maig, 9 d'octubre i 25 de desembre) en els següents períodes:
Zona Data
Tot el municipiEls diumenges i festius del període comprés entre el Diumenge de Rams i el diumenge posterior al Dilluns de Pasqua, excepte el Dilluns de Pasqua
Tot el municipiEls diumenges i festius del període comprés entre el 15 de juny i 5 de gener, excepte el 24 de juny